Meta tiskadi talba?

Meta tiskadi talba?

Jekk trid tiġbor dejn pendenti wara żmien twil, jista' jkun hemm riskju li d-dejn ikun preskritt. Talbiet għal danni jew pretensjonijiet jistgħu wkoll ikunu preskritti. Kif taħdem il-preskrizzjoni, x'inhuma l-perjodi ta' limitazzjoni, u meta jibdew jiddekorri? 

X'inhi limitazzjoni ta' talba?

Talba hija preskritta jekk il-kreditur ma jieħux azzjoni biex jiżgura li t-talba titħallas għal żmien estiż. Ladarba l-perjodu ta' limitazzjoni jkun skada, il-kreditur ma jistax jibqa' jinforza t-talba permezz ta' qortiDan ma jfissirx li t-talba m'għadhiex teżisti. It-talba tinbidel f'obbligu naturali li ma jistax jiġi infurzat. Id-debitur xorta jista’ jifdi t-talba bil-modi li ġejjin.

  • Bi ħlas volontarju jew ħlas "bi żball."
  • Billi tpaċija kontra dejn lid-debitur

Talba ma tiskadix awtomatikament. Il-perjodu ta' preskrizzjoni jibda biss meta d-debitur jinvokah. Jekk jinsa, it-talba xorta tista' tinġabar f'ċerti każijiet. Wieħed minn dawn il-każijiet huwa att ta’ rikonoxximent. Id-debitur iwettaq att ta rikonoxximent billi tagħmel arranġament għall-ħlas jew titlob għall-posponiment. Anke jekk iħallas parti mit-talba, id-debitur iwettaq att ta’ rikonoxximent. Fl-att ta’ rikonoxximent, id-debitur ma jistax jinvoka limitazzjoni tat-talba, anki jekk il-perjodu ta’ preskrizzjoni skada snin ilu.

Meta jibda l-perjodu ta' preskrizzjoni?

Fil-mument li talba ssir dovuta u pagabbli, jibda l-perjodu ta' limitazzjoni. Il-mument tal-kapaċità tal-pretensjoni huwa meta l-kreditur jista’ jitlob it-twettiq tat-talba. Pereżempju, it-termini u l-kundizzjonijiet ta’ self jistipulaw li self ta’ €10,000, – jitħallas lura kull xahar f’partijiet ta’ €2,500, -. F'dak il-każ, €2,500, – huma dovuti wara xahar. Is-somma totali mhix dovuta jekk il-pagamenti u l-imgħax jitħallsu pulit. Ukoll, il-perjodu ta' preskrizzjoni għadu ma japplikax għas-somma prinċipali. Ladarba tkun għaddiet data tal-pagament, il-pagament isir dovut u l-perjodu ta' limitazzjoni għall-pagament rilevanti jibda jiddekorri.

Kemm huwa twil il-perjodu ta' limitazzjoni?

Statut ta' limitazzjonijiet wara 20 sena

Il-perjodu ta' limitazzjoni standard huwa ta' 20 sena wara li t-talba ħarġet jew saret dovuta u pagabbli. Xi talbiet għandhom perjodu ta' limitazzjoni iqsar, iżda anke dawk it-talbiet għadhom soġġetti għal perjodu ta' 20 sena jekk ikunu stabbiliti f'sentenza tal-qorti bħal ordni tal-qorti.

Statut ta' limitazzjonijiet wara ħames snin

It-talbiet li ġejjin huma soġġetti għal perjodu ta' limitazzjoni ta' 5 snin (sakemm ma jkunx hemm sentenza):

  • Talba għall-eżekuzzjoni ta' ftehim biex tagħti jew tagħmel (eż., self ta' flus).
  • Talba għal ħlas perjodiku. Tista 'taħseb fil-ħlas ta' imgħax, kera, u pagi jew manteniment. Perjodu ta' limitazzjoni separat jibda jiddekorri għal kull perjodu ta' ħlas.
  • Talba minn ħlas mhux dovut. Ejja ngħidu li aċċidentalment għamilt ħlas giro lil barrani, il-limitu taż-żmien jibda mill-mument li tkun taf bih u taf ukoll il-persuna tar-riċevitur.
  • Talba għal ħlas ta' danni jew penali miftiehma. Il-perjodu ta’ ħames snin jibda mill-għada tal-ħsara u l-ħati jkun magħruf.

Statut ta' limitazzjonijiet wara sentejn

Regolament separat japplika għax-xiri tal-konsumatur. Xiri tal-konsumatur huwa ħaġa mobbli (xi ħaġa li tista' tara u tħoss, iżda eċċezzjonalment l-elettriku huwa inkluż ukoll) bejn bejjiegħ professjonali u konsumatur (xerrej li ma jaġixxix fl-eżerċizzju ta' professjoni jew negozju). Għalhekk, ma tinkludix il-provvista ta 'servizzi, bħal kors jew ordni għall-manutenzjoni tal-ġnien, sakemm ma jiġix fornut oġġett ukoll.

L-Artikolu 7:23 tal-Kodiċi Ċivili (BW) jistipula li d-drittijiet ta’ xerrej għal tiswija jew kumpens jiskadu jekk ma jilmentax dwar dan fi żmien raġonevoli wara li jiskopri (jew seta’ skopra) li l-oġġett ikkunsinnat ma jikkonformax mal- ftehim. Dak li jikkostitwixxi "żmien raġonevoli" jiddependi miċ-ċirkostanzi, iżda perjodu ta 'xahrejn f'xiri tal-konsumatur huwa raġonevoli. Sussegwentement, it-talbiet tax-xerrej huma preskritti sentejn wara li jkun irċieva l-ilment.

Nota! Dan jista' jinkludi wkoll self ta' flus meħud direttament biex tixtri proprjetà tanġibbli minn konsumatur. Per eżempju, ikkunsidra ftehim ta 'kreditu biex tixtri karozza għall-użu privat. Sakemm il-pagament jitħallas, il-prinċipal mhuwiex dovut. Hekk kif il-prinċipal jintalab għal kwalunkwe raġuni, eż. id-debitur jieqaf iħallas, jibda jiddekorri perjodu ta' preskrizzjoni ta' sentejn.

Il-bidu tal-preskrizzjoni

Il-perjodu ta' limitazzjoni ma jibdax awtomatikament. Dan ifisser li t-talba teżisti mhux mibdula u tista' tinġabar. Huwa d-debitur li għandu jinvoka espliċitament il-perjodu ta’ preskrizzjoni. Ejja ngħidu li jinsa jagħmel dan u xorta jipproċedi biex iwettaq att ta 'rikonoxximent, pereżempju, billi xorta jħallas parti mid-dejn, jitlob posponiment, jew jaqbel fuq skeda ta' ħlas. F'dak il-każ, ma jkunx jista' jibqa' jinvoka l-perjodu ta' preskrizzjoni aktar tard.

Jekk id-debitur jagħmel appell xieraq għall-preskrizzjoni, talba ma tistax twassal aktar għal sentenza tal-qorti. Jekk ikun hemm sentenza tal-qorti, allura (wara 20 sena) ma tistax twassal aktar għall-eżekuzzjoni minn marixxall. Is-sentenza mbagħad hija nulla.

Diskors 

Preskrizzjoni normalment tiġi interrotta mill-kreditur li jagħti avviż lid-debitur biex iħallas jew inkella jikkonforma mal-ftehim. L-interruzzjoni ssir billi l-kreditur jiġi infurmat qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ limitazzjoni li t-talba għadha teżisti, pereżempju, permezz ta’ tfakkira ta’ ħlas reġistrata jew taħrika. Madankollu, it-tfakkira jew l-avviż iridu jissodisfaw diversi kundizzjonijiet biex jinterrompu perjodu ta’ limitazzjoni. Pereżempju, għandu dejjem ikun bil-miktub u l-kreditur irid inekwivokament jirriserva d-dritt tiegħu għall-eżekuzzjoni. Jekk l-indirizz tad-debitur ma jkunx magħruf, l-interruzzjoni tista' ssir permezz ta' reklam pubbliku f'gazzetta reġjonali jew nazzjonali. Xi drabi talba tista' tiġi interrotta biss billi tiġi ppreżentata azzjoni legali, jew il-proċeduri jridu jinbdew ftit wara l-interruzzjoni bil-miktub. Huwa rakkomandabbli li dejjem tikkonsulta avukat fil-liġi kuntrattwali meta tittratta din il-kwistjoni kumplessa.

Essenzjalment, il-kreditur irid ikun jista' jipprova li l-perjodu ġie interrott jekk id-debitur jinvoka d-difiża tal-preskrizzjoni. Jekk ma jkollu l-ebda prova, u d-debitur b’hekk jiġbor il-perjodu ta’ preskrizzjoni, it-talba ma tistax tiġi infurzata aktar.

Estensjoni 

Kreditur jista' jestendi perjodu ta' limitazzjoni meta jkun hemm sekwestru ġenerali tal-proprjetà tad-debitur minħabba falliment. Matul dak il-perjodu, ħadd ma jista’ jkollu rikors kontra d-debitur, għalhekk il-leġiżlatur stipula li l-perjodu ta’ preskrizzjoni ma jistax jintemm waqt il-falliment. Madankollu, wara x-xoljiment, il-perjodu jerġa’ jkompli sa sitt xhur wara t-tmiem tal-falliment jekk il-perjodu ta’ limitazzjoni jintemm matul jew fi żmien sitt xhur mill-falliment. Il-kredituri għandhom jagħtu attenzjoni kbira lill-ittri mit-trustee. Huwa jibgħat lil kull kreditur, sakemm ikunu reġistrati fil-falliment, avviż li l-falliment ikun ġie xolt.

Sentenza tal-qorti

Għal talba stabbilita f'sentenza, irrispettivament mill-istatut tal-limitazzjonijiet, japplika perjodu ta' 20 sena. Iżda dan it-terminu ma japplikax għal dejn ta' imgħax, li ġie ppronunzjat flimkien mal-ordni għall-ħlas tas-somma prinċipali. Ejja ngħidu li xi ħadd jiġi ordnat iħallas €1,000. Huwa wkoll ordnat iħallas l-imgħax statutorju. Is-sentenza tista' tiġi infurzata għal 20 sena. Madankollu, għall-imgħax li għandu jitħallas, japplika t-terminu ta’ 5 snin. Għalhekk, jekk is-sentenza ma tiġix eżegwita qabel għaxar snin u ma tkun seħħet ebda interruzzjoni, l-imgħax għall-ewwel ħames snin jiġi preskritt. Nota! L-interruzzjoni hija wkoll soġġetta għal eċċezzjoni. Normalment, wara l-interruzzjoni, jerġa' jibda terminu ġdid bl-istess tul. Dan ma japplikax għall-20 sena ta' sentenza tal-qorti. Jekk dan it-terminu jiġi interrott eżatt qabel tmiem l-20 sena, jibda jiddekorri perjodu ġdid ta’ ħames snin biss.

Pereżempju, m'intix ċert jekk it-talba tiegħek kontra d-debitur tiegħek hijiex preskritta? Għandek bżonn issir taf jekk id-dejn tiegħek mal-kreditur tiegħek għadux mitlub mill-kreditur minħabba statut ta' limitazzjonijiet? Toqgħodx lura u kuntatt l-avukati tagħna. Inkunu kuntenti li ngħinuk aktar!

Law & More